Tüzük

Kurumsal
POLONYA - TÜRKİYE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I - Bölüm Genel Hükümler

Madde 1

1. İleride "Polonya-Türkiye İşadamları Derneği" adıyla anılacak dernek,

a) Polonya-Türkiye iktisadi ilişkilerinin derinleştirilmesine, desteklenmesine ve geliştirilmesine,
b) Dostluk ilişkilerinin derinleştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi için her iki ülkenin birbirine karşı tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesine,
c) Turistik ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi ve güçlendirilmesine,
d) Polonya ve Türkiye'deki iktisadi faaliyetlerin yürütülmesindeki imkanlarla ilgili dernek üyelerinin bilgilendirilmesine ve üyelerin işbirliği ile karşılıklı yardımlaşmalarda bulunmalarına,
e) Dernek üyelerine hukuki yardımda bulunulmasına ve onların adına, talepleri üzerine resmi daire ve makamlara başvurulmasına,
f) Polonya-Türkiye ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi bağlamında resmi makamlar, daireler, dernekler ve diğer organlarla işbirliğine ortam hazırlayan girişim ve etkinlikleri geliştirme ve yayma amacına yönelik gönüllü özerk bir birliktir.

2. Dernek, 1. maddenin 1. fıkrasında belirtilen faaliyetleri yapmak isteyen özel kişileri ve diğer birimleri organize bir şekilde destekler.

Madde 2
 
Derneğin ikametgah yeri başkent Varşova'dır.

Madde 3

1. Dernek, Dernekler Yasası Mevzuatı ile (Resmi Gazete 1989, sayı 20, kalem 104, sonradan yapılan değişikliklerle birlikte) işbu Tüzük uyarınca etkinlikte bulunacaktır.

2. Dernek, tüzel kişiliğe sahiptir.

Madde 4

Dernek, benzer amaçlarla etkinlik gösteren yerli ve uluslararası organizasyonların üyesi olabilir.
 
Madde 5

1. Dernek, Polonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde etkinliklerini gösterir. Kendi amaçlarını gerçekleştirmek için dernek, Türkiye Cumhuriyeti ve başka ülkelerin sınırları içerisin1de, o ülkelerin yasaları çerçevesinde etkinliklerde bulunabilir.

Madde 6
 
Dernek amaçlarını;
a) Dernek etkinliklerinin yürütülmesi veya yaygınlaştırılması,
b) Dernek üyelerinin karşılıklı yardım ve işbirliği,
c) Her türlü birim ve kişiyle işbirliğinin yanısıra, bilgi toplanması ve iktisadi etkinlikler çerçevesinde deneyimlerin değişimi,
d) Dernek üyelerine danışmanlık, eğitim ve hukuki yardım,
e) Dernek amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olacak diğer etkinliklerin (yasaların izin verdiği ölçüde) yürütülmesi, biçiminde gerçekleştirir.

Madde 7

Dernek, tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için vakıflar kurabilir, uygun fonlar oluşturabilir ve yasaların izin verdiği ölçüde iktisadı etkinliklerde bulunabilir.
 
Madde 8

1. Dernek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirirken, üyeler kamu yararına çalışmış olurlar.
2. Dernek üyeleri, üye olduklarından ötürü hiçbir maddi fayda sağlayamazlar. Dernek fonları, sadece Tüzük amaçlarına uygun olarak kullanılabilir.

Madde 9

1. Şu kişiler, dernek üyesi olabilirler:

a) Polonya Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde iktisadi etkinlikte bulunan Polonya Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin reşit olmuş vatandaşları.
b) Polonya ile Türkiye arasındaki iktisadi ilişkilerin gelişmesine yol açan bir etkinlik söz konusuysa yürütülen etkinliğin özelliğine ve ikamet ettiği yere bakılmaksızın, Polonya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti veya başka bir ülkenin iktisadi etkinliğinde bulunan reşit olmuş vatandaşı.
c) Gösterilecek faaliyetlerin derneğin amaçlarına uygun olması kaydıyla, yürütülen etkinliğin özelliğine ve ikamet ettiği yere bakılmaksızın, Polonya Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti veya başka bir ülkenin reşit olmuş vatandaşı.

2. Tüzel kişiler, sadece destekleyici üye olabilirler.

3. Derneğe layık görülecek veya dernek amaçlarına benzer etkinliklerde başarı kazanmış gerçek kişiler, Genel Kurul kararı uyarınca onursal üyelik hakkını alabilirler.

Madde 10

1. Dernek üyeleri, gerçek kişilerdir.

2.
a) Dernek üyeliği için başvuruda bulunan,
b) En az üç dernek üyesinin referansına sahip olan,
c) Dernek Tüzüğü'nün maddelerine uymayı taahhüt eden ve zamanında aidatları ödeyen,
d) Tüzük'ün 9. maddesinde belirtilen şartları yerine getirdiğini gösterir belgeleri sunan ve 9. maddenin 1. fıkrasında belirtilen kişiler dernek üyesi olabilirler.

3. Başvuru formunun ve gerekli belgelerin sunulmasından sonra 60 gün zarfında, Yönetim Kurulu üyelerinin toplam sayısının en az yarısının hazır bulunduğu oylamada, Yönetim Kurulu, oy çoğunluğu ile derneğe üye kabul etme kararını alır.

4. Yönetim Kurulu karar almadan önce, üyelik başvurusuyla ilgili dernek üyelerine bilgi verir. Dernek üyeleri ise itiraz gerekçelerini belgeli ve yazılı olarak 30 gün içerisinde yönetime sunarlar. Yönetim Kurulu, üyelik başvurusuyla ilgili kararı alırken itirazı değerlendirmekle yükümlüdür.

5. Başvuruda bulunan kişi, Yönetim Kurulu kararına itiraz için Genel Kurul'a gidebilir. Genel Kurul'un konuyla ilgili alacağı karar, kesin karardır.

Madde 11

1. Dernek üyesi;
a) Dernek organları için seçme ve seçilme,
b) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenecek toplantı, çalışma ve buna benzer diğer etkinliklere katılma hakkına sahiptir.

2. Dernek üyeleri;
a) Dernek çalışmalarına aktif olarak katılmakla,
b) Tüzük hükümlerine ve dernek organlarının kararlarına uymakla,
c) Üyeler arasındaki ilişkilerde dostluk kurallarına uygun olarak davranmakla ve dernek içi dayanışmayı bozmamakla,
d) Üyelik aidatlarını düzenli bir şekilde ödemekle yükümlüdürler.

Madde 12

1. Üyelerin dernek üye listesinden silinmesi,

a) Yazılı bir şekilde doğrudan Yönetim Kurulu'na, üyelikten istifa dilekçesinin sunulması,
b) - Üyenin Dernek Tüzüğü ve kararları aleyhinde etkinlikte bulunması,
    - Dernek çalışmalarına katılmamayla ilgili mazeret göstermemesi,
    - Üyelik aidatını 3 defa yatırmaması,
    - En az 10 dernek üyesinin yazılı ve gerekçeli dilekçesi,
    - Dernek üyelerinin ölümü gibi nedenlerle, Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılmasıyla gerçekleşir.

2. Üye, Yönetim Kurulu karar metnini aldıktan sonra 21 gün zarfinda, ihraca ilişkin karara olan itirazını Denetleme Kurulu'na yapabilir.

Madde 13

1. Tüzel kişiler ve tüzel kişiliğe sahip olmayan diğer birimler, konuyla ilgili kararı alacak olan Dernek Yönetim Kurulu'na kendi iradeleriyle destekleyici üye olmak istediklerini gösterir belgeyi sunup, destekleyici üye olabilirler.
2. Yukarıda izlenen aynı yolla, derneği destekleyici üyelik sona erdirilir.
3. Destekleyici üye, aidat miktarı, aidat sıklığı veya başka bir destekleme biçimini ilan ederek, Dernek Yönetim Kurulu'yla beraber, desteklemenin türü ve biçimini belirlerler.

4. Destekleyici üye;

a) Dernek tarafından düzenlenen toplantılara, çalışmalara ve etkinliklere katılma,
b) Derneğin Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına danışman konumunda katılma hakkına sahiptir.


5. Destekleyici üye;

a) Dernek çalışmalarına aktif olarak katılmakla,
b) Dernek Tüzüğü'nün ve organlarının kararları doğrultusunda hareket etmekle,
c) Belirlenmiş biçimdeki desteği düzenli bir şekilde derneğe vermekle
yükümlüdür.

Madde 14

1. 9. maddenin 3. fıkrası uyarınca onursal üyelik kazanmış kişiler;

a) Derneğin Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na danışman konumunda katılma,
b) Dernek tarafından düzenlenen toplantılara, çalışmalara ve etkinlkilere katılma
hakkına sahiptir.

2. Onursal üye;

a) Kendi etkinlikleriyle derneği desteklemekle,
b) Dernek Tüzüğü'nün ve yönetiminin kararları doğrultusunda hareket etmekle
yükümlüdür.

Bölüm II

Dernek Organları

Madde 15

Dernek organlarını;

1) Genel Kurul,
2) Yönetim Kurulu,
3) Denetleme Kurulu,
4) Onur Kurulu oluşturur.

Madde 16

1 Derneğin seçilmiş tüm organlarının görev süresi 3 yıldır.
2. Dernek organlarının tüm kararları, Tüzük hükümlerinde başka bir şekilde belirtilmediği takdirde, oy kullanma yetkisine sahip üyelerin toplam sayısının en az yarısının hazır bulunduğu oylamada alınır.

Madde 17

1. Genel Kurul, her yılın en geç 31 Mart gününe kadar Yönetim Kurulu'nu göreve atar. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarihini ve gündemini en az 30 gün öncesinden yazılı olarak dernek üyelerine bildirir.

2. Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurulu'nu;

a) Denetleme Kurulu dilekçesi,
b) Dernek üyelerinin en az %20'sinin yazılı ve gerekçeli dilekçesi,
c) Yönetim Kurulu'nun kendi girişimi üzerine toplantıya çağırır.

3. Genel Kurul Toplantısının birinci oturumuna toplam üye sayısının yarısının katılması gerekir. İkinci oturumda ise üye sayısı dikkate alınmadan toplantı yapılır, ancak toplantı yapılmadan önce oturumun zamanı bildirilir. İkinci oturum, birinci oturum bittikten sonra yarım saatlik bir süre zarfından önce yapılamaz.

4. Genel Kurul Toplantısına;
a) Seçme ve seçilme hakkına sahip olan normal dernek üyeleri,
b) Danışman konumundaki destekleyici ve onursal üyeler, katılırlar.

5. Genel Kurul'un yetki alanına;

a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının incelenmesi, onaylanması ve bunların aklanması,
b) Dernek organlarının seçimi,
c) Tüzük değişikliği kararının alınması,
d) Dernek çalışma programı kararının alınması,
e) Vakıf ve fon kurma gibi yeni girişimlerin oluşturulmasıyla ilgili kararların alınması,
f) Dernek organlarınca alınmış karara ilişkin üyeler tarafından yapılan itirazların incelenmesi,
g) Yönetim Kurulunun etkinlikleriyle ilgili dernek üyelerinin şikayetlerinin incelenmesi,
h) Derneğin onursal üyeliğinin yenilenmesi,
i) Derneğin feshedilme kararının alınması, maddeleri dahildir.
potiad_logo3.png
A ul. Nadrzeczna 7A, Jabłonowo
05-552  / Wólka Kosowska / Warsawa
E potiad@potiad.orgM +48 883 34 87 57

Bizi takip edin!

Abone Olun!

Düzenli güncellemeler için haber bültenimize abone olun veya bizimle iletişime geçin.

Copyright © 2023 POTIAD.

Design By Fabryka Emocji

Search

+48 883 348 757ul. Nadrzeczna 7A, Jabłonowo, 05-552 / Wólka Kosowska / Warsawa